Imam al-Tirmidhi: Al-Shamail al-Muhammadiyya الإمام الترمذي : الشمائل المحمدية

Imam al-Tirmidhi: Al-Shamai'il - The description of the Prophet Muhammad (s)

Original language: Arabic. Recommeded edition: Dar al-Gharb 2000.
Tirmidhi: Shamail
الإمام الترمذي : الشمائل المحمدية - دارالكتب العلمية
Editions: Dar al-Gharb - pdf | Dar al-Kutub - pdf | More on archive.org
Sharh: Bajuri: Al-Mawahib al-Laduniyyah - pdf
Turkish Editions
Urdu translations:
Arabic/Urdu (transl: Allama Muhammad Siddiq Hazarwi) pdf, high resolution
Arabic/Urdu w/ sharh (Zakariyya Khadhelwi) pdf
English Translations:
Transl. Zakariyya Khandhelwi pdf | Arabic/English Online
Transl. Muhammad Danyal: Compendium of Prophetic Beauty
Utvalda hadither (rahma.se)
"So war der Prophet" Abe al-Hafidh Wentzel (Auszug)
More : Al-Shamail Chapter 1. Explained by His Eminence Shaykh Muhammad al-Yaqoubi Playlist:
 
Media

 

English

عربي

Turkish

eş-ŞEMÂİLÜ’n-NEBEVİYYE

(الشمائل النبويّة)

Tirmizî’nin (ö. 279/892) Resûl-i Ekrem’in şemâiline dair eseri.

Tam adı eş-Şemâilü’n-nebeviyye ve’l-hasailü’l-Muśtafaviyye olup şemâil konusunda yapılan ilk çalışmadır ve elli altı başlık altında 424 (bazı neşirlerde 394, 395) hadisten meydana gelmektedir. Bu başlıklarda Resûlullah’ın dış görünüşü, kıyafeti, yemesi içmesi, konuşma şekli, ibadeti, ahlâkı, geçim tarzı ve ölümü ele alınmıştır. Eser tertip ve muhteva bakımından şemâil konusunda yazılan eserlerin en mükemmeli kabul edilmiştir. Tirmizî bu eserine el-Câmiu’ś-śaĥîĥ’inde yer alan şemâille ilgili hadislerin birçoğunu aynen, bir kısmını ihtisar ederek almış, râviler hakkındaki tenkitlerini bazan hiç değiştirmeden, bazan kısaltıp nakletmiştir. eş-Şemâilü’n-nebeviyye’deki hadislerin büyük çoğunluğu sahih, önemli bir kısmı hasen, pek azı zayıf rivayetlerdir. Müellif bazı hadislerden elde edilebilecek fıkhî meselelere de işaret etmiştir. Çeşitli kütüphanelerde pek çok nüshası bulunan eser (Sezgin, I/1, s. 304) Kalküta’da (1252, 1262, 1273), Delhi’de (1303), Leknev’de (1288), Lahor’da (1309), İstanbul’da (1264, 1285), Kahire’de (1273, taşbaskı, 1309, 1375, son iki baskı Bâcûrî’nin eş-Şemâilü’n-nebeviyye üzerine yazdığı el-Mevâhibü’l-ledünniyye adlı hâşiyesinin kenarında, nşr. Tâhâ Abdürraûf Sa‘d, 1988), Bulak’ta (1280, 1290), Fas’ta (1310) ve Humus’ta (nşr. İzzet Ubeyd ed-De‘âs, 1388/1968, Beyrut 1406/1985; nşr. Abdullah eş-Şa‘âr, 1992) yayımlanmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

Related Posts


Categories: , , 🞄 Languages: , , , , 🞄 Mediatype: 🞄 🞄 Tags: , ,