Bio: Al-Junayd Al-Baghdadi

Abū ‘l-Qāsim al-Junayd bin Muhammad al-Baghdadi


(d. 297 H. in Baghdad)
radiya Allah anhu

.


 

English

Ur: Al-Risala al-Qusahayriyya, översatt till svenska av G. Ogén

1. [Han] var överhuvud [sayyid] och ledare [imām] för denna grupp (av sufier). Han hade sina släktrötter i Nihāwand men var själv född och uppvuxen i Iraq. Fadern handlade med glas och kallades därför “Flaskhandlaren” [al-qawārīrī]. Al-Djunayd var rättslärare [faqīh] enligt Abū Thawrs skola och brukade [redan] som tjogoåring avge rättsutlåtanden i dennes krets och i hans närvaro. Han umgicks med sin morbror al-Sarī (al-Saqatī) samt med al-Hārith al-Muhāsibī och Muhammad bin cAlī al-Qassāb. Al-Djunayd dog år 297 (år 910 A.D.).

2. Jag (al-Qushayrī) hörde al-Husayn {Gud förbarme sig över honom!} säga, att han hört Muhammad bin al-Husayn al-Baghdādī säga, att han hört al-Farghānī säga, att han hade hört al-Djunayd, när han tillfrågats ‘Vem är det som äger [mystik] insikt [cārif]?’, säga ‘Om någon talar om ditt innerstas hemlighet [sirr] under det att du själv förblir tyst [därom] (så äger du [mystik] insikt’.

3. Jag hörde sufimästaren al-Husayn Abū cAbd al-Rahmānī al-Sulamī {Gud förbarme sig över honom!} säga, att han hört Muhammad bin cAbd Allāh al-Rāzī säga, att han hört Abū cAbd Muhammad al-Djurayrī säga, att han hade hört al-Djunayd säga ‘Vi ansluter oss inte till sufismen på grund av det ena eller det andra som sägs om den utan på grund av hungern [djūc] (på andligt livet) och att vi önskar lämna Denna världen och kapa de band som håller oss fast vid invanda och vardagliga rutiner’.

4. Jag hörde Muhammad bin al-Husayn {Gud förbarme sig över honom!} säga, att han hört Abū Bakr al-Rāzī säga, att han hört Abū Muhammad al-Djurayrī säga, att han hört Muhammad bin al-Husayn säga, att han hade hört al-Djunayd svara en man, som diskuterat den [mystika] insikten [macrifa] och sagt, att de som äger [mystik] insikt om Gud [ahl macrifa bi’llāh] via fromhetens port och sitt närmande till Gud {mäktig och härlig är Han!} når fram till den punkt, där de lämnar gärningarna: ‘Nej, detta är verkligen prat från folk som talar om att eliminera gärningarna. Men i mina ögon är detta en stor synd. Ja, den som stjäl eller lever i skörlevnad befinner sig i ett bättre läge än den som säger detta! Ty de som äger [mystik] insikt om Gud den högste [al-ārifūn bi’llāh tacālā] tar emot gärningarna från Gud och återvänder till Honom i dem. Om jag så levde i hundra år,så skulle jag inte minska på fromhetens gärningar det minsta, såvida jag inte blev förhindrad därtill!’.

5. Al-Djunayd sade också: »Använd lera till dina hushållskärl, om det är möjligt för dig!»

6. Al-Djunayd sade också: »Alla vägar är spärrade för människorna utom för dem som följer i Apostelns spår {Gud välsigne och bevare honom!}.»

7. Jag hörde Muhammad bin al-Husayn {Gud förbarme sig över honom!} säga, att han hört Mansūr bin cAbd Allāh säga, att han hört Abū cUmar al-cAnmātī säga, att han hade hört al-Djunayd säga ‘Om en rättfärdighetens företrädare(2) så vore vänd mot Gud under tiotusen år men sedan vände sig bort från Honom för blott ett ögonblick, så skulle det som gick honom förlorat vara mer [värt] än det som tillföll honom!’.

8. Al-Djunayd sade också: »Man skall inte ta den till ledare i sufism som inte kan Koranen helt och hållet utantill och som inte upptecknar Traditionsuppgifter om Profetens seder och bruk [hadīth](3), ty vårt sufiska vetande är knutet till Skriften och till Profetens goda exempel [sunna].»

9. Jag hörde Muhammad bin al-Husayn säga, att han hört Abū Nasr al-Isbahānī säga, att han hade hört Abū cAlī al-Rūdhabārī citera al-Djunayd ‘Vår sufiska skolbildning [madhhab] är knuten till de grundprinciper som finns i Skriften och i Profetens goda exempel [sunna].’

10. Och han sade: »Vårt sufiska vetande är grundat på det som finns i Traditionsuppgifterna om Guds Utsändes {Gud välsigne och bevare honom!} seder och bruk [hadīth].»

11. Muhammad bin al-Husayn {Gud förbarme sig över honom!} berättade för oss, att han hört Abū ‘l-Husayn bin Fāris säga, att han hade hört Abū ‘l-Husayn cAlī bin Ibrāhīm al-Haddād säga ‘Jag var närvarande under en sammankomst med domaren Abū ‘l-cAbbās bin Shuraydj, som talade om [den av Gud uppenbarade] lagens [sharīca] överordnade och underordnade principer på ett så vackert sätt att jag förundrades över det. När han såg min förundran sade han ‘Vet du vad detta kommer ifrån?’, och jag svarade ‘Domaren talar om detta’. Då svarde han ‘Detta kommer genom välsignelsen från Abū ‘l-Qāsim al-Djunayds sammankomster!’.

12. Al-Djunayd tillfrågades ‘Varifrån har du inhämtat detta vetande?’, och svarade ‘Genom att jag i trettio år suttit ned framför Gud under den där trappan’ – och pekade på en trappa till sitt hus.

13. Jag hörde mäster Abū cAlī al-Daqqāq {Gud förbarme sig över honom!} berätta detta och jag hörde honom säga, att al-Djunayd sågs ha ett radband i sin hand och att man då hade frågat honom ‘Tar du trots din ädla ställning ett radband i din hand?’, och han hade svarat ‘Det, med vars hjälp jag har nått fram till min Herre, skiljer jag mig inte ifrån!’.

14. Jag hörde mäster Abū cAlī al-Daqqāq {Gud förbarme sig över honom!} säga ‘Al-Djunayd gick varje dag till sin affär, lät förhänget falla ned, förrättade fyra hundra prostrationer(4) och återvände sedan hem till sig’.

15. Abū Bakr al-cAtawī sade: »Jag befann mig hos al-Djunayd när han dog. Jag såg honom läsa igenom hela Koranen, varpå han började om från början med Suran om kon [sūrat al-baqara] och läste [sedan] sjuttio verser till. Därpå dog han {Gud förbarme sig över honom!}.»

عربي

t.b.d.
 

Refs

1) Död 297/910. Erik Hermelins översättning av kapitlet om Al-Djunayd i cAttārs Tadhkiratu’l-awliyā´ finns att läsa i hans TAZKIRATÚL’L-AWLIYÁ – VÄNNERNAS MINNE, del II, pp. 293-246: Djunáid Bagh-dādī (Hermelin vill antagligen genom särskrivningen “Bagh-dādī” framhålla att al-Djunayd var “given av Gud” i analogi med etymologin till staden Bagdad, som på medelpersiska betyder “[staden] given av Gud”.

2) en rättfärdighetens företrädare: sādiq.

3) Jag översätter den komprimerade tekniska termen hadīth i lam yaktub al-hadīth med Traditionsuppgifter om Profetens seder och bruk.

4) prostration: rakca. En prostration eller rakca innebär att man sätter sig på knä, lägger pannan mot marken och därpå återgår till knäsittande läge.

© Damas Cultural Society 2007 — Latest update:
Original site: damas-original.nur.nu

Print Friendly, PDF & Email

Related Posts

None found


Categories: 🞄 Languages: , , 🞄 Mediatype: 🞄 🞄 Tags: