Tagged: Imam Abu ‘Isa al-Tirmdhi

Book | Tirmidhi: Shamail

Book | Tirmidhi: Shamail
Tab links: English | عربي | Turkish eş-ŞEMÂİLÜ’n-NEBEVİYYE (الشمائل النبويّة) Tirmizî’nin (ö. 279/892) Resûl-i Ekrem’in şemâiline dair eseri. Tam adı eş-Şemâilü’n-nebeviyye ve’l-hasailü’l-Muśtafaviyye olup şemâil konusunda yapılan ilk çalışmadır ve elli altı başlık altında 424 (bazı neşirlerde 394, 395) hadisten meydana ...
Read More