Tagged: Shamail

Book | Tirmidhi: Shamail – الشمائل المحمدية للإمام الترمذي

Book | Tirmidhi: Shamail - الشمائل المحمدية للإمام الترمذي

Imam al-Tirmidhi: Shamail - الإمام الترمذي : الشمائل المحمدية

Al-Shamail al-Muhammadiyya - The description of the Prophet Muhammad (s)
By Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa al-Tirmdhi
الشمائل المحمدية للإمام أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي الضرير البوغي الترمذي‎
Recommeded edition: Dar al-Gharb 2000

Info

الإمام الترمذي : الشمائل المحمدية - دارالكتب الغرب
Editions: Dar al-Gharb - pdf | Dar al-Kutub - pdf | More on archive.org
Sharh: Bajuri: Al-Mawahib al-Laduniyyah - pdf
Turkish Edition
Urdu: Recommended translation w/ Sharh by Sh. Ameer Gillani (245MB)
Other Urdu translations:
Arabic/Urdu (transl: Allama Muhammad Siddiq Hazarwi) pdf, high resolution
Arabic/Urdu w/ sharh (Zakariyya Khadhelwi) pdf
English Translations:
Transl. Muhammad Danyal: Compendium of Prophetic Beauty
Transl. Zakariyya Khandhelwi pdf | Arabic/English Online
Utvalda hadither (rahma.se)
"So war der Prophet" Abe al-Hafidh Wentzel (Auszug)
More : Al-Shamail Chapter 1. Explained by His Eminence Shaykh Muhammad al-Yaqoubi Playlist:
 
Media

English

t.b.d.

عربي

Turkish

eş-ŞEMÂİLÜ’n-NEBEVİYYE

(الشمائل النبويّة)

Tirmizî’nin (ö. 279/892) Resûl-i Ekrem’in şemâiline dair eseri.

Tam adı eş-Şemâilü’n-nebeviyye ve’l-hasailü’l-Muśtafaviyye olup şemâil konusunda yapılan ilk çalışmadır ve elli altı başlık altında 424 (bazı neşirlerde 394, 395) hadisten meydana gelmektedir. Bu başlıklarda Resûlullah’ın dış görünüşü, kıyafeti, yemesi içmesi, konuşma şekli, ibadeti, ahlâkı, geçim tarzı ve ölümü ele alınmıştır. Eser tertip ve muhteva bakımından şemâil konusunda yazılan eserlerin en mükemmeli kabul edilmiştir. Tirmizî bu eserine el-Câmiu’ś-śaĥîĥ’inde yer alan şemâille ilgili hadislerin birçoğunu aynen, bir kısmını ihtisar ederek almış, râviler hakkındaki tenkitlerini bazan hiç değiştirmeden, bazan kısaltıp nakletmiştir. eş-Şemâilü’n-nebeviyye’deki hadislerin büyük çoğunluğu sahih, önemli bir kısmı hasen, pek azı zayıf rivayetlerdir. Müellif bazı hadislerden elde edilebilecek fıkhî meselelere de işaret etmiştir. Çeşitli kütüphanelerde pek çok nüshası bulunan eser (Sezgin, I/1, s. 304) Kalküta’da (1252, 1262, 1273), Delhi’de (1303), Leknev’de (1288), Lahor’da (1309), İstanbul’da (1264, 1285), Kahire’de (1273, taşbaskı, 1309, 1375, son iki baskı Bâcûrî’nin eş-Şemâilü’n-nebeviyye üzerine yazdığı el-Mevâhibü’l-ledünniyye adlı hâşiyesinin kenarında, nşr. Tâhâ Abdürraûf Sa‘d, 1988), Bulak’ta (1280, 1290), Fas’ta (1310) ve Humus’ta (nşr. İzzet Ubeyd ed-De‘âs, 1388/1968, Beyrut 1406/1985; nşr. Abdullah eş-Şa‘âr, 1992) yayımlanmıştır.